دکتر رضا اطمینانی

پزشک متخصص تغذیه و رژیم درمانی

پزشک نمونه استان اصفهان

۱٫مدیر نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال۱۳۷۸
۲٫مدیر نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۸۰
۳٫ مدیر نمونه ملی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۸۵
۴٫ پزشک نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۴
۵٫ پزشک نمونه سازمان بیمه نیروهای مسلح سال ۱۳۹۵